Stanovy 

Asociace zahradní terapie, z. s.

Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

Asociace zahradní terapie, z. s., (dále jen "Asociace") má své sídlo na adrese

Kamenná 194/20, 602 00 Brno.

Čl. II

Účel Asociace

Asociace sdružuje poskytovatele, vzdělavatele a další zájemce v oblasti zahradní terapie. Účelem Asociace je propagace a rozvoj zahradní terapie jako cíleného, plánovaného
a reflektovaného terapeutického procesu, jehož cílem je zlepšit či udržet tělesné, duševní, kognitivní a sociální funkce a soběstačnost jeho účastníků, přičemž hlavním prostředkem tohoto procesu je práce s rostlinami, zahradnické aktivity a kontakt s přírodou za přítomnosti odborného terapeuta, díky čemuž se dosáhne konkrétně klinicky definovaných cílů.

Čl. III

Činnost Asociace

Hlavní činnost Asociace směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II. co by společného zájmu jeho členů. Asociace zejména:

- obhajuje společenské, ekonomické a právní zájmy zahradní terapie (dále jen ZT) v odborné i širší veřejnosti,

- propaguje a podporuje přírodní způsoby zahradničení, šíří myšlenky udržitelného způsobu života a uvádí je do praxe,

- prosazuje zájmy realizátorů ZT na místní i celostátní úrovni,

- zasazuje se o zvyšování odborné úrovně poskytovatelů ZT a etablování pracovní pozice zahradní terapeut,

- poskytuje pomoc a podporu a organizuje vzdělávání v oblasti ZT,

- sdílí zkušenosti v oblasti ZT formou přednášek, besed, konferencí, výstav, publikační činností apod.,

- propaguje zahradní terapii pořádáním benefičních, kulturních a společenských akcí apod.,

- spolupracuje se státními orgány, orgány samosprávy, profesními a odbornými společnostmi a dalšími subjekty za účelem zlepšování legislativních, materiálních a mediálních podmínek pro další rozvoj ZT,

- jedná jako odborná poradní organizace pro státní, vědecké, akademické a další instituce a všude tam, kde to může prospět myšlence ZT,

- spolupracuje s organizacemi podobného zaměření v zahraničí,

- organizuje školení, přednášky, konzultace a jiné formy vzdělávací a poradenské činnosti; tyto činnosti vykonává jako neziskové,

- získávání darů od sponzorů, účast na grantových řízeních.

Čl. IV

Členství v Asociaci

 • Členství v Asociaci je dobrovolné a nenárokové. Členem Asociace může být fyzická či právnická osoba, která souhlasí se stanovami Asociace.
 • Členství v Asociaci vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem Asociace, který o ní rozhoduje na svém nejbližším zasedání, a zaplacením členského příspěvku nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o schválení přihlášky zájemci o členství. Členství vzniká okamžikem splnění obou podmínek.
 • Člen Asociace má právo:
 • účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
 • volit a být volen do orgánů Asociace,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Asociace,
 • podílet se na praktické činnosti Asociace.
 • Člen Asociace má povinnost:
 • dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů Asociace, která se jej týkají,
 • aktivně hájit zájmy Asociace, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Asociace,
 • aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Asociace, kterých je členem, a přispívat ke zlepšení jejich práce,
 • včas oznamovat změny v údajích (bydliště či sídlo, kontaktní mailová adresa atd.) zapsaných v seznamu členů,
 • řádně platit stanovený členský příspěvek.
 • Členství v Asociaci zaniká:
 • doručením písemného oznámení o vystoupení člena,
 • úmrtím či zánikem člena,
 • zánikem Asociace,
 • vyloučením člena výborem v případě, že člen i přes písemné napomenutí ze strany orgánu Asociace porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem (§ 239 občanského zákoníku)
 • nezaplacením členského příspěvku ani ve lhůtě 30 dnů po stanovené splatnosti příspěvku. Členství zaniká posledním dnem lhůty.
 • Asociace vede seznam svých členů, do kterého se zapisuje u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a mailová adresa a u právnické osoby název, sídlo, identifikační číslo a údaje o zmocněnci, tedy osobě, která je za člena oprávněna vůči Asociaci jednat (dále jen "zmocněnec") - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a mailová adresa. Pokud se nejedná o statutárního zástupce právnické osoby, zakládá se do seznamu členů i příslušná plná moc zmocněnce.
 • Seznam členů Asociace je neveřejný. Je přístupný pouze členům Asociace v místě jeho sídla. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda Asociace nebo jím pověřený člen výboru či zaměstnanec Asociace při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně zapsaných údajů.

Čl. V

Orgány Asociace

Organizační strukturu Asociace tvoří tyto orgány:

 • členská schůze
 • výbor

Čl. VI

Členská schůze

 • Nejvyšším orgánem Asociace je schůze všech jeho členů - členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Asociace, zejména:
 • schvaluje stanovy Asociace a změny těchto stanov,
 • volí členy výboru a odvolává je,
 • schvaluje zprávu o činnosti Asociace za předcházející období,
 • určuje a schvaluje strategický plán Asociace a jeho cíle na příští období,
 • schvaluje účetní závěrku Asociace,
 • schvaluje rozpočet Asociace,
 • rozhoduje o přeměně, sloučení či zrušení Asociace,
 • výše příspěvku pro právnické osoby a pro fyzické osoby je stanovena v jiné výši,

h) rozhoduje o výši odměny předsedovi Asociace a členům výboru za výkon jejich funkce.

Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného Orgánu Asociace. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výboru.

 • Zasedání členské schůze je svoláváno výborem podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Členská schůze se svolává (ohlašuje) zveřejněním termínu, místa konání a programu členské schůze na webových stránkách Asociace a to nejpozději třicet dní před jejím konáním. Zároveň je oznámení o svolání členské schůze zasláno všem členům na kontaktní maily evidované v seznamu členů. Případné písemné podklady pro rozhodnutí členské schůze mohou být členům Asociace předloženy v místě konání členské schůze až před jejím zahájením.
 • Členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů Asociace. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů Asociace. Každý člen, fyzická i právnická osoba, má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů jsou si rovny.
 • Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s čl. VI. odst. 2 těchto stanov, může být projednána jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů Asociace, pro přijetí usnesení v takovéto věci je potřeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů Asociace.
 • O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze se pořizuje zápis. Zápis svým podpisem ověřuje předseda Asociace a dva členové přítomní na zasedání členské schůze.
 • Podrobnosti ke způsobu svolání členské schůze a k průběhu jejího jednání mohou být upřesněny samostatným jednacím řádem schváleným členskou schůzí.

Čl. VII

Výbor

 • Výbor je statutárním orgánem Asociace, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním Asociace, včetně dispozic s jeho majetkem. Přijímá zaměstnance Asociace a rozhoduje o všech jejich pracovních záležitostech.
 • Výbor má nejméně tři členy, kteří jsou voleni členskou schůzí na dobu 3 let. Členem výboru může být pouze člen Asociace, a to fyzická osoba nebo právnická osoba. Členství ve výboru je nepřenosné. Opětovná volba je možná. Za člena, který odstoupil nebo jinak ztratil členství ve výboru, jmenuje výbor náhradního člena na dobu do nejbližšího zasedání členské schůze. V takovém případě je výbor povinen svolat členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do 3 měsíců od jmenování náhradního člena výboru.
 • Členové výboru ze svého středu volí předsedu Asociace. Předseda Asociace organizuje činnost výboru a svolává jeho zasedání. Předseda Asociace zastupuje Asociaci navenek a je oprávněn samostatně podepisovat písemná právní jednání za Asociaci.
 • Výbor se schází podle potřeby. O způsobu svolávání výboru rozhodne výbor na svém prvním zasedání. Výbor je usnášeníschopný, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí rozhodnutí je třeba prostá většina hlasů přítomných členů. Výbor může rozhodovat i mimo zasedání (per rollam) tak, že předseda Asociace doručí všem členům výboru návrh usnesení. Návrh je přijat, pokud s ním většina členů výboru vysloví písemný souhlas ve lhůtě určené předsedou Asociace. Návrh usnesení je možno doručit a přijmout jej i prostředky elektronické komunikace (mailem). O průběhu jednání a výsledcích hlasování výboru se pořizuje zápis, který svým podpisem ověřuje předseda Asociace a jeden další člen výboru. V případě hlasování per rollam se informace o hlasování a jeho výsledku připojí k zápisu z nejbližší další schůze výboru.

· Výbor schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů.

 • Výbor rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků. Výše příspěvku pro právnické osoby a pro fyzické osoby je stanovena v jiné výši.
 • Výbor je povinen zejména:
 • svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VI. odst. 2 těchto stanov,
 • vést řádně seznam členů Asociace a agendu členské schůze a výboru (zápisy, podklady pro hlasování apod.),
 • archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze a výboru a podklady k nim,
 • zajistit řádné vedení účetnictví Asociace,
 • nejméně 1x ročně předkládat členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření Asociace, roční účetní závěrku za uplynulé hospodářské období a návrh rozpočtu na období příští.

Čl. VIII

Způsob majetkového vypořádání při zániku Asociace

V případě zániku Asociace bude jeho likvidační zůstatek rozdělen stejným dílem mezi osoby, které byly členy Asociace v den rozhodnutí o zániku Asociace, nebude-li současně s rozhodnutím o zániku Asociace rozhodnuto členskou schůzí jinak.

V Brně dne 1. 3. 2019