Projektové setkání v Německu

23.11.2022

Ve dnech 23.-25.9.2022 absolvovali zástupci Asociace zahradní terapie, z.s. (Jana Dvořáčková, Jitka Martínková, Eva Ghisi, Eliška Hudcová a Jan Mařata) projektové a manažerské setkání s německými partnery z organizace Internationale Gesellschaft Garten Therapie (IGGT) v rámci projektu "Ke zkušeným na zkušenou - zahrady pomáhají životu" podpořeného z programu Erasmu+ reg. č. 2022-1-CZ01-KA122-ADU-000070108.

Hlavním bodem programu bylo organizační, finanční a manažerské zajištění projektu a průběh dalších plánovaných aktivit. V této věci jednali s prezidentem IGGT Andreasem Niepelem. V roce 2023 tak proběhnou 2 návštěvy (mobility) členů Asociace zahradní terapie, a to se zaměřením na duševní zdraví v organizaci Villa Lilly (9.-11.6.2023) a se zaměřením na neurologická onemocnění na Neurologické klinice v Hattingen (31.3.-2.4.2023).

Mimo jiné měli čeští účastníci této akce možnost diskutovat s prezidentem IGGT historii, aktuální situaci a otázky standardů kvality, vzdělávání a další témata v zahradní terapii v Německu a ostatních německy hovořících zemích. Získali také kontakty na odborníky na ZT v německy mluvících zemích.

Tři proudy zahradní terapie v Německu

Historie zahradní terapie, tedy alespoň konceptuálně pojatá, se počítá od 80. let 20. století, kdy zaměstnanci nemocnic a sociálních služeb, kteří rádi zahradničili, začali brát s sebou i své klienty a pozorovali, jak pozitivní dopad mají tyto pobyty na průběh léčby a obecně well-being klientů.

V 90. letech 20. století se začaly profilovat tři proudy, kde se zahradní terapie uplatňovala: u poskytovatelů sociálních služeb (Charita, Diakonie - v Německu neposkytuje soc. služby stát); antroposofické hnutí Rudolfa Steinera; zahradní terapie u seniorů. A začaly se rozbíhat diskuse, zdali je zahradní terapie samostatná a alternativní terapie (tento proud zastávali stoupenci antroposofie), nebo je třeba ji integrovat do stávajících typů terapií a do rehabilitace.

Na konci 90. let 20. století vznikají pořady v televizi, články, mediální zprávy atd. o zahradní terapii. Zajímá se o ni také Asociace ergoterapeutů, vzniká Asociace pro zahradní terapii (GGUT pro fyzické osoby).

Kongres a první kniha o z ahradní terapii

V lednu 2002 proběhl v Německu první kongres o zahradní terapii, kam byli přizváni hosté z Norska a USA. Diskutovali podoby zahradní terapie, terapeutické zahrady, směry více do zahradničení a více do (ergo)terapie. Zjistilo se, že v Německu je cca 30 terapeutických zahrad.

Důležitým milníkem se stalo vydání knížky Andrease Niepela s názvem Zahradní terapie, na jejímž základě se tato oblast začala budovat jako samostatná disciplína. Jako obor se začala vyučovat na univerzitě v Kremži, Curychu, Vídni (dříve i v Saarbrückenu a Rostocku). Samostatně byly vedeny kurzy pod Charitou. Na základě těchto soukromých kurzů později vznikla organizace Garden Helps Life (GHL), která se nadále a nezávisle zaměřuje na vzdělávání v zahradní terapii.

Protože od počátku 3. tisíciletí vzniklo v Německu i jinde mnoho nejrůznějších organizací, které se tomuto tématu věnovaly, panovala snaha určitým způsobem jej zastřešit a sjednotit. Vzniká tak organizace Internationale Gesellschaft Garten Therapie jako organizace sdružující právnické osoby.

IGGT se profiluje jako evropská asociace, která má 4 hlavní cíle:

 1. Osvětu

 2. Řízení kvality

 3. Vzdělávání

 4. Financování ZT

Asociace má radu v čele s prezidentem, v současnosti z Německa, a každá členská země (A, CH) je v ní zastoupena vice prezidentem. IGGT má několik sekcí, které se zaměřují na registraci, koncept, zahrady a rostliny v zahradní terapii.

Ad 1) IGGT pořádá dny zahradní terapie, spravuje webové stránky, publikuje, stará se o projekty, členy atp.

Ad 2) IGGT vytvořilo certifikaci zahradního terapeuta a zahradního terapeuta asistenta dle vlastního bodového systému (210 bodů). Po splnění podmínek vydává vlastní certifikát IGGT pro danou osobu.

IGGT se snaží o vytvoření monopolu v této oblasti, aby jen tato nastavená kritéria byla platná. Vydává certifikaci a propůjčuje logo.

Mezi podmínky náleží:

 • Vzdělání (terapeutické (ergoterapeut), zahradnické, pedagogické,...)

 • Zkušenosti (délka praxe)

 • Absolvované vzdělání v zahradní terapii, přičemž všechny kurzy musí mít registraci IGGT

Ad 3) IGGT definuje zahradní terapii a vytváří popisné rámce pro tento koncept. Teoretický základ tvoří bio-psycho-sociální model adaptovaný WHO a dále ekologický model (psychologie).

(Bio-psycho-sociální model IGGT in The IGGT-Concept of Garden Therapy, Version 5.3a, AS of 09/02/2017)
(Bio-psycho-sociální model IGGT in The IGGT-Concept of Garden Therapy, Version 5.3a, AS of 09/02/2017)
Ad 4) Dosud se nepodařilo najít systémovou finanční podporu zahradní terapie, přestože existují výzkumy, které prokazují jednoznačné pozitivní dopady zahradní terapie na člověka. Ukazuje se jako dobrý nástroj pro prevenci zdravotních potíží, nebo jako prevence demence.


Proplácení zahradní terapie pojišťovnami

Jedna z německých zdravotních pojišťoven se tématu soustavněji věnuje, přestože tuto péči zatím neproplácí. GHL (vzdělavatel) vytváří certifikované programy pro zdravotníky s touto specializací. Pouze tento program pojišťovna proplácí.

Obecně zdravotní pojišťovny v Německu proplácí:

 • Fyzioterapii

 • Ergoterapii

 • Logoterapii (?)

 • Psychoterapii

Pokud některá z těchto terapii zahrne i prvky zahradní terapie, je to čistě volitelná věc, zahradní terapie však nemá privilegium samostatného přístupu.

Případně lze využít cestu platby pojišťovny za péči na pacienta v klinikách, přičemž tyto kliniky mohou jako jednu z nabídek inzerovat i zahradní terapii. Paušální platby jsou 300 EUR/dospělý, 250 EUR/dítě.

Existují také pobytová zařízení, kde zahradní terapie může náležet do nabídky aktivizačních služeb, kde vstupují příbuzní se svou volbou. Ale vždy záleží na zdravotní pojišťovně, co která proplácí za program.

Výstup pro ČR - v Německu jsou na tom podobně jako u nás, ačkoliv jsou dále co do hegemona v zahradní terapii ve své zemi - IGGT (pravděpodobně).


Praktické ukázky zařízení, kde ZT využívají

V rámci pobytu skupina českého koordinátora projektu navštívila zařízení Terapeutická vesnice Villa Lilly v Bad Schwalbachu, což je specializovaná klinika, lůžkové zařízení, pro lékařskou rehabilitaci dospělých mužů, žen a rodičů s předškolními dětmi, kteří se léčí se závislostmi. Základní přístup je ze směru holistické a humanistické rehabilitace, tedy se na klinice zaměřují na podporu obnovy kapacit, sociální participaci atd. Mnoho pacientů má organické poruchy mozku, duševní onemocnění a sociální znevýhodnění, které mají další negativní sekundární projevy. Součástí zařízení je veliký park, produkční skleník a dříve i zvířecí farma. Své zkušenosti sdílela také současná pacientka a zařízení představil ergoterapeut Martin Pfannekuch.

Při zpáteční cestě se pracovní tým zastavil v jedné z klinik sítě Vitos zaměřených na léčbu duševních nemocí v obci Riedstatt. Části pacientů jsou indikovány nejrůznější typy ergoterapeutických činností, z nichž jedna je zahradnická dílna a zahradní terapie. Ta probíhá individuálně jak v interiéru, tak na velké přilehlé zahradě. Skupinu provedl zahradní terapeut pan Kapcak a předvedl jak projekty jednotlivých pacientů, tak možnosti zahrady i ukázky postupu při práci s lidmi s různou diagnózou.

Eliška Hudcová


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky